همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

محورهاي اصلي كنفرانس:

- گرايش سازه و زلزله
مباني ، اصول و روش هاي نوين محاسبات عددي و تحيليل سازه ها
نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي
بررسي ضوابط استانداردي و مقررات ملي يا بين المللي طراحي سازه ها
مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي
بهينه يابي
ضوابط تحليل و طراحي سازه هاي خاص ( سازه هاي بلند ، نيروگاه ها ، شرايان هاي حياطي ، پل و ... )

- گرايش راه و نقشه برداري
روسازي
حمل و نقل
ترافيك
نقشه برداري
GPS
سيستم هاي GIS با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران

- گرايش ژئوتكنيك و معدن
كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران
بررسي فندانسيون سازه هاي سنگين
پهنه بندي خطر زمين لرزه
سايت سلكشن
كاربرد ژئوفيزيك در سد سازي
آبهاي زير زميني
شبكه هاي لرزه نگاري و شتاب نگاشت
راه سازي
ايمني سازه در معادن زير زميني
سازه هاي زير زميني
مكان يابي سايت هاي معادن
ساير موارد

- گرايش كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران
كاربرد شبكه هاي عصبي
كاربرد منطق فازي
مباحث محاسبات Soft computing

نظرات