همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

همايش منطقه اي تاثير تعلق و همبستگي اجتماعي بر پيشگيري از ونداليسم

محورهاي همايش:
1. بررسي تعاريف و علل رفتارهاي ونداليستي و اوباشگري از نگاه جامعه شناسي، روان شناسي، روان شناسي اجتماعي و .. شناسايي و معرفي مصاديق رفتارهاي ونداليستي و تخريب گر اموال عمومي در منطقه 9 بر اساس رويكردهاي متفاوت
2. شناسايي و بررسي  انگيزه هاي و عوامل تاثيرگذار بر رفتارهاي ونداليستي در منطقه 9 با تاكيد بر  انگيزه هاي رواني، اجتماعي، محيطي، فرهنگي ناشي از:
- وجود فرودگاه مهرآباد در منطقه و آلودگي صوتي ناشي از آن
- وجود پهنه هاي گسترده نظامي در منطقه
- وجود بافت فرسوده متراكم و ريزدانه در بخش عمده ايي از منطقه
- نزديكي منطقه به ترمينال غرب به عنوان دروازه ورود مسافران غرب كشور
- منطقه 9 به عنوان يكي از مسيرهاي اصلي منتهي به ورزشگاه آزادي
3.معرفي شيوه هاي جديد انجام وظايف مديريت شهري و مشخصا شهرداري منطقه 9 در قبال كاهش و كنترل رفتارهاي ونداليستي، نظير:
- ارائه آموزش هاي لازم شهروندي در خصوص كنترل هيجانات مثبت و منفي
- آگاهي بخشي در راستاي افزايش نظارت عمومي و اجتماعي بر رفتارهاي تخريب گرانه
- ايجاد فرصت ها و امكانات  ورزشي و تفريحي در جهت تخليه رواني شهروندان
- ساماندهي و بهبود فضاهاي فيزيكي مستعد رفتارهاي خرابكارانه
- تعامل با ساير سازمان ها و نهادهاي ذيربط در خصوص كاهش و كنترل رفتارهاي ونداليستي
4. روش هاي كاهش انگيزه افراد در زمينه ارتكاب رفتارهاي ونداليستي
- نقش تعلق محله ايي در كاهش و كنترل تخريب اموال عمومي
-  هدايت افراد مستعد بروز رفتارهاي ونداليستي در قالب تشكيل شبكه هاي اجتماعي
- رابطه ميان گذران اوقات فراغت، مراسم و جشن ها در كاهش و كنترل رفتارهاي ونداليستي
- نقش مشاركت شهروندان در كاهش و كنترل رفتارهاي ونداليستي
- استفاده از شيوه هاي طراحي فضاهاي شهري خصوصا پارك ها و جايگاه ايستگاه اتوبوس و ..در جهت كاهش و و كنترل اينگونه رفتارها

5. مقايسه تفاوت نگرش، باورها و رفتارهاي ساكنين بومي و غير بومي منطقه 9 در ارتكاب رفتارهاي ونداليستي و تخريب اموال عمومي منطقه و ارائه راهكارهاي عملياتي در جهت كاهش و هدايت بهينه اين رفتارها
6.مطالعه موردي محلات آسيب پذير و جرم خيز منطقه 9 نظير محلات امام زاده عبدالله و شمشيري و ارائه راهكارهاي اجرايي بر اساس شرايط موجود محله در جهت كنترل و كاهش ونداليسم در هر محله
7. ارائه تجربيات شهروندي و يا اقدامات موفق سازمان هاي ذيربط منطقه 9 در خصوص مواجهه با رفتارهاي ونداليستي و كنترل و كاهش آن
8.بررسي تطبيقي قوانين و مقررات موجود در دنيا در خصوص شيوه هاي تنبيهي و مجازات مجرمان

نظرات