همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

همايش منطقه اي علوم سياسي و روابط بين المللي از ديدگاه اسلام

 

با توجه به نقش و جايگاه انديشه هاي سياسي اسلام در تاريخ تمدن فرهنگ اسلامي و تاثير عظيم آن بر رشد و هدايت جامعه به سوي كمال و ساماندهي امور فرد و اجتماع و نقش آن در انقلاب اسلامي ايران و با عنايت به نقش عظيم حضرت امام خميني (ره) در طرح انديشه سياسي اسلام و به منظور توسعه و تعميق معارف والاي اسلامي در حيات فردي و اجتماعي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا همايش منطقه اي علوم سياسي و روابط بين الملل از ديدگاه اسلام را در تاريخ 12 اسفند ماه برگزار مي كند. لذا از همه پژوهشگران صاحب انديشه و نظر دعوت مي شود با ارسال آثار خود در محور هاي زير در اين تلاش بزرگ سهيم گردند.

محور هاي همايش:
الف:علوم سياسي
1- شرايط زمامداران از ديدگاه اسلام
2- نهاد دولت از ديدگاه اسلام
3- معنا و مبناي سياست در اسلام
4- امت واحده از ديدگاه اسلام
5- معنا و مبناي توسعه سياسي در اسلام
6- جايگاه مردم سالاري در آموزه هاي اسلامي
7- ساير موضوعات پيشنهادي مرتبط با عنوان كلي همايش
ب:روابط بين الملل
1- تنظيم روابط با ساير كشورها از ديدگاه قرآن
2- صلح و جنگ از ديدگاه قرآن كريم
3- حقوق پناهندگان و پناهندگي از ديدگاه اسلام
4- حقوق بشر و اقليت ها از ديدگاه اسلام
5- ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام
6- مفهوم و مبناي امنيت در اسلام
7- اصول سياست خارجي و روابط بين الملل از ديدگاه اسلام
8- اسلام و نظريه هاي پايان تاريخ
9- نقش گفتگو و مذاكره در روابط بين الملل از ديدگاه اسلام

مشخصات همايش:
رئيس همايش: دكتر علي شريف زاده
دبير همايش: دكتر عليرضا سبزيان موسي آبادي
دبير اجرايي: دكتر سيد حميد رضا رئيس السادات

نظرات