نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

محورهاي همايش

 1- هيدروديناميك و مهندسي دريا
·امواج و جريانات
·طوفانهاي حاره اي و سونامي
·انتقال رسوب و فرآيند هاي ساحلي
·روش هاي نوين اندازه گيري و تحليل مشخصه هاي دريايي
·مطالعات خورهاي قابل تردد

2- مديريت سواحل و بنادر
·مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (ICZM)
·مديريت بحران مخاطرات دريايي
·GIS و سنجش از دور
·مديريت بنادر نسل جديد

3- سازه هاي دريايي
·طراحي و ساخت سازه هاي دريايي
·بازرسي، نگهداري و تعميرات سازه هاي دريايي
·تجهيزات و مصالح نوين در  ساخت سازه هاي دريايي
·ارزيابي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي طراحي سازه هاي دريايي
·حفاظت سواحل

4- آبراهه ها و كانالهاي كشتيراني
·طراحي كانالهاي دسترسي و حوضچه ها
·هيدروگرافي و لايروبي
·ناوبري، تجهيزات و علائم كمك ناوبري

5- ايمني و محيط زيست دريايي
·ايمني تردد در كانالها، آبراهه ها و بنادر
·اثرات زيست محيطي ساخت و بهره برداري سازه هاي دريايي
·آلودگي و اثرات زيست محيطي ترددهاي دريايي
·زيستگاه هاي حساس ساحلي و دريايي ايران

نظرات