اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی - چالشها و راهکارها

اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی - چالشها و راهکارها

اهداف:
تبادل دستاوردهاي علمي و اجرايي در حوزه مشاغل خانگي كشور
توسعه فرهنگ‌ مشاغل خانگي در جامعه
بررسي الزامات و چالش‌هاي موجود و كوشش جهت دستيابي به راهكارهاي علمي و اجرايي
شناسايي زمينه‌هاي جديد مشاغل خانگي در كشور
شناسايي و معرفي الگوهاي مناسب ايجاد مشاغل خانگي در ايران

محورهاي اصلي:‌
تجارب جهاني در توسعه مشاغل خانگي و مقايسه تطبيقي آن 
اصل 43و  44 قانون اساسي و نقش دولت در توسعه مشاغل خانگي 
آثار و پيامدهاي توسعه مشاغل خانگي (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ...)
فناوريهاي نوين و مشاغل خانگي
سياستها و برنامه‌هاي ملي در توسعه مشاغل خانگي و نهادهاي نظارتي و حمايتي
الگوها و مدل مناسب مشاغل خانگي
مشاغل خانگي و بازاريابي داخي و خارجي

محورهاي فرعي:
اثرات توسعه كسب و كار خانگي در كاهش شكاف طبقاتي در جامعه
ضرورت و ايجاد نهادهاي پشتيبان، حمايتي و نظارتي مورد نياز در مشاغل خانگي
نقش ICT در توسعه مشاغل خانگي
مهندسي صرفه جويي ناشي از توسعه مشاغل خانگي
مشاغل خانگي و چالش‌هاي فرهنگ و باورهاي اجتماعي
مشاغل خانگي و كاركرد آن در اقتصاد خرد و كلان
مشاغل خانگي، نظارت قانوني،‌ كنترل كيفيت و توليدات استاندارد و بهداشتي
بازاريابي و فروش كسب و كار و صادرات غيرنفتي، بازارچه‌ها و ...
رنجيره‌هاي توليدات خانگي (قطعه‌سازي)
آموزش كسب و كار خانگي (الگوها، ارزيابي و...) فني و حرفه‌اي و كارآفريني
مشاوره و راهنمايي مشاغل خانگي
طراحي نظام ثبت‌نام، حمايت و ارتباط مستمر با مشاغل خانگي
مشاغل خانگي و توسعه گردشگري در حوزه صنايع دستي
تشكيلات صنفي مشاغل خانگي – سازماندهي غيردولتي
مشاغل خانگي در مناطق شهري و روستايي
مشاغل خانگي و كاهش فقر و جلوگيري از مهاجرت
موانع راه‌اندازي مشاغل خانگي (مجوزها و راه‌كارهاي رفع آن)
ارزش توسعه مشاغل خانگي در محاسبه اقتصادي

نظرات