اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی

اولين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي بيمه الكترونيكي

اهداف كنفرانس:
1- توسعه مديريت و آموزش نيروي انساني متخصص در حوزه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه
2- فرهنگ سازي، اموزش و آشنايي متخصصين و عموم مردم با مزاياي استفاده از خدمات بيمه الكترونيكي
3- تشويق محققان،پژوهشگران و كارشناسان كشور به ارائه طرح هاي علمي، كاربري و پياده سازي بيمه الكترونيكي؛
4- توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در صنعت بيمه و جابجايي اطلاعات بر اساس آن
5- ايجاد ارتباط بين شركتهاي بيمه اي با سياستگزاران، سازمان ها و شركتهاي مرتبط در راستاي ارائه خدمات بيمه الكترونيكي
6- تبادل دستاوردها و تجربيات شركتها و سازمان هاي برتر بيمه اي در زمينه به كارگيري فناوري اطلاعات

محورهاي اصلي كنفرانس:
1- بيمه الكترونيكي (مفاهيم، زير ساختها):
2- محيط حقوقي و ايجاد فضاي مساعد كسب و كار جهت راه اندازي بيمه الكترونيكي
3- نقش و جايگاه IT و ICT در بيمه الكترونيكي
4- وضعيت بيمه الكترونيكي در جهان و بررسي تجربيات و چالشها
5- استانداردها و چگونگي ايجاد سيستم مديريت يكپارچه در بيمه الكترونيكي

نظرات