همایش ملی مدیریت تربیت بدنی

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی

محورهاي همايش
فيزيولوژي ورزشي
- پاسخ ها و سازگاري هاي عصبي ، عضلاني ، قلبي و تنفسي در ورزش
- پاسخ و سازگاري هاي دستگاه ايمني و غدد درون ريز در ورزش
- پاسخ ها و سازگاريهاي بيوشيميايي در ورزش
- تغذيه و كنترل وزن و اجراي ورزش
- ورزش و محيط
- ورزش و بيماريها
- فيزيولوژي تمرين (علم تمرين)
- و ساير موضوعات مرتبط با فيزيولوژي ورزشي

مديريت ورزشي
- مديريت ايمني و بهره وري اماكن ورزشي
- توريسم ورزشي
- برنامه ريزي درس تربيت بدني
- كارآفريني ورزشي
- خصوصي سازي در ورزش
- كنترل ، نظارت و ارزشيابي عملكرد در تربيت بدني
- و ساير موضوعات مرتبط با مديريت ورزشي

رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي
-اثر فعاليت بدني برباليدگي ، رشد و نمو
- اثرفعاليت بدني بر رشد ادراكي ، شناختي ، وضعيت تحصيلي و اجتماعي
- يادگيري مهارت هاي ورزشي پايه و حرفه اي
- بررسي علم روانشناسي ورزشي و راهكارهايي براي كسب موفقيت
- و ساير موضوعات مرتبط با رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي

آسيب شناسي ورزشي ، حركات اصلاحي و بيومكانيك ورزشي
- توانبخشي آسيب هاي ورزشي
- طراحي برنامه اي اصلاحي و درماني
- شناسايي علل بروز و مكانيسم آسيب هاي ورزشي
- آسيب هاي رشته هاي ورزشي
- ورزش سالمندان، معلولان و بيماران خاص
- بيومكانيك آسيب ها و تكنيكهاي ورزشي
- آنتروپومتري
- و ساير موضوعات مرتبط با آسيب هاي ورزشي ، حركات اصلاحي و بيومكانيك ورزشي

نظرات