همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت

همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت

 

محورهاي همايش:- اثرات كمبود آب بر رشد، فيزيولوژي و توليد گياهان زراعي
- جنبه هاي فيزيولوژيك كاهش اثرات تنش خشكي
- جنبه هاي زراعي بهبود اثرات تنش خشكي
- تغيير روش هاي آبياري به منظور به منظور كاهش اثرات خشكي
- تغيير الگوي كشت و معرفي گياهان جايگزين به منظور كاهش مصرف آب
- نقش تغذيه در كاهش اثرات تنش خشكي در گياهان
- جنبه هاي فيزيولوژيك كاهش مصرف آب در زراعت
- روش هاي زراعي و مديريتي كاهش مصرف آب در زراعت
- محور ويژه بهبود راندمان مصرف آب در زراعت

 

نظرات