اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع نفت و گازمحورهاي همايش:
مدل سازي و شبيه سازي
مديريت و صيانت از مخازن
توسعه ميادين
ارزيابي سازند
روش هاي ازدياد برداشت
بهينه سازي بهره برداري
تكنولوژي هاي تكميل چاه
اسيد كاري
گاز و پتروشيمي
فرآيند هاي جداسازي
خوردگي
بهينه سازي در عمليات حفاري
مشكلات حفاري
حفاري چاه هاي جهت دار و عميق
ژئومكانيك
اكتشاف نفت و گاز
كاربرد نانوتكنولوژي
نيروي انساني
مديريت اطلاعات
مطالعات موردي
ايمني و محيط زيست

نظرات