همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل

همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل

محورهاي همايش
تمهيدات نظري - مفهومي
جايگاه اسلام در پارادايم هاي روابط بين الملل
فقه اسلامي و روابط بين الملل
ظرفيت هاي نظري تدوين نظريه اسلامي در روابط بين الملل
اسلام گرايي، اسلام سياسي و ساختار نظام بين الملل
خودي گرايي و ديگر گرايي در جهان اسلام
چه كسي به نام جهان اسلام سخن ميگويد؟
آينده اسلام گرايي در نظام بين الملل
نابسندگي تحليل هاي غربي در خصوص اسلام گرايي

ايران، جهان اسلام و روابط بين الملل
ارزيابي چگونگي بهره مندي از اسلام به عنوان عامل فرهنگي در روابط ايران و جهان اسلام
بررسي همكاري هاي رسانه اي ايران و جهان اسلام
بررسي وضعيت آموزش زبان و ادبيات فارسي در جهان اسلام
بررسي استفاده از گردشگري در تبادلات فرهنگي ايران - جهان اسلام
ايران و سازمان كنفرانس اسلامي
بررسي نقش دانشگاه هاي ايران در جهان اسلام

محور هاي سياسي - امنيتي
بازيگران جهان اسلام و ساختار هاي جهاني
تهديدات امنيتي جهان اسلام در نظام بين الملل
جنبش هاي اسلامي و روابط بين الملل
ملت - دولت سازي در جهان اسلام
همگرايي و واگرايي در جهان اسلام
اقتصاد سياسي جهان اسلام
ژئوپليتيك جهان اسلام و نقش آنها در روابط بين الملل
اسلام، تروريسم و نظام جهاني
قدرتهاي بزرگ، جهان اسلام و روابط بين الملل
جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بين الملل

محور هاي اجتماعي
مسايل جمعيتي جهان اسلام و روابط بين الملل
نهادهاي جامعه مدني در جهان اسلام
جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بين الملل
مسائل زنان، جهان اسلام و روابط بين الملل
قوميت گرايي در جهان اسلام

نظرات