همایش منطقه ای اصل 44قانون اساسی و آینده مدیریت دولتی در ایران

همایش منطقه ای اصل 44قانون اساسی و آینده مدیریت دولتی در ایران

 

محورهاي همايش:پياده سازي اصل 44 قانون اساسي ، موانع و چالشها
اصل 44 قانون اساسي و افزايش سطح عمومي اشتغال
اصل 44 قانون اساسي ،اهداف و چشم انداز
اصل 44 قانون اساسي ، عدالت اجتماعي
مالكيت واصل 44 قانون اساسي
اصل 44 قانون اساسي و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
اصل 44 قانون اساسي و كاهش تصدي گري بخش دولتي
نقش سه قوه در اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي
اصل 44 قانون اساسي وارتقاء كارايي و بهره وري بنگاههاي اقتصادي
تغييرات فرايندي و كاربردي ناشي از پياده شدن اصل 44 قانون اساسي در هريك از بخشهاي اقتصاد (دولتي ،تعاوني ، خصوصي )
اصل 44 قانون اساسي ، افزايش ثروت ملي و رفع محروميت از جامعه اسلامي

 

نظرات