همایش منطقه ای پژوهش ها و پیشرفتهای حسابداری

همایش منطقه ای پژوهش ها و پیشرفتهای حسابداری

محورهاي همايش:
ابداري و مديريت ونقش ان در توسعه جايگاه رقابتي شركتها
ابزارها و تكنيكهاي نوين حسابداري مديريت
حسابداري منابع انساني
حسابداري عملياتي و نقش آن در رشد و ارتقاء جايگاه مديريت در فرايند خلق ارزش
نقش حسابرسي عملياتي در ديدگاه حاكميت شركتي
كليه مباحث نوين حسابداري و حسابرسي

 

نظرات