همایش بین المللی بازیافت آب

همایش بین المللی بازیافت آب

محورهاي علمي همايش:
فناوري
تكنيكهاي بازيافت آب از فاضلاب شهري
تكنيكهاي بازيافت آب از پساب هاي صنعتي
تكنيكهاي بازيافت آب در مقايسه با انتقال آب از ساير حوزه ها

اقتصادي
اقتصاد بازيافت آب
ارزيابي ملي و بين المللي هزينه هاي بازيافت آب و مقايسه با قيمت تمام شده آب

مديريتي
نقش بازيافت آب در محور توسعه ملي پايدار
بازيافت پساب خشك
بازيافت آب و محيط زيست
بازيافت آب از پساب هاي صنعتي

نظرات