سومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل

سومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل

محورهاي سومين همايش پدافند غير عامل
آموزش :
- تهديد شناسي شيوه آموزش در دانشگاهها
كيفي سازي آموزش در وزارت علوم با رويكرد پدافند غير عامل
لزوم بازنگري دروس آموزشي در وزارت علوم بويژه در حوزه مديريت و علوم انساني
نقاط ضعف آموزش در وزارت علوم با نگرش بومي سازي
ضرورت پرداختن به پدافند غير عامل در حوزه آموزش دانشگاهها با تكيه برسند چشم انداز
نظام ارتقاء دانشگاهي، يك فرصت يا يك تهديد
- آموزش پاسخگو در وزارت علوم مبتني بر نيازهاي حال و آينده كشور
واكاوي عدم تأثير گذاري مثبت آموزش در توليد ملي

پژوهش :
- تقليد از علوم غربي در تحقيقات كشور و خطرات آن
- لزوم پرداختن به پدافند غير عامل در تحقيقات كشور
- چگونگي جاري سازي تحقيقات حوزه پدافند غير عامل در تحقيقات كشور
- پدافند غير عامل بعنوان يك رويكرد علمي در تحقيات كشور
- آينده پژوهي در پدافند غير عامل مبتني بر چشم انداز 20 ساله كشور
- جايگاه علوم پايه و علوم مهندسي در تقويت بنيه پدافند غير عامل كشور
- علوم انساني و توسعه پدافند غير عامل در كشور
- توجه با مسائل انرژي (نفت، گاز،انرژي هسته اي صلح آميز، بتن، برق، سدها و راه ترابري از ديدگاه پدافند غير عامل)
- اقتصاد و پرداختن به آن از ديدگاه پدافند غير عامل

فرهنگي - اجتماعي :
- پدافند غير عامل از منظر قرآن، احاديث و روايات
- تهديد نرم فرهنگي- علمي و مقابله با آن
- نقاط قدرت فرهنگي موجود در كشور و دانشگاهها و ضرورت تقويت آن در مقابله با تهديد فرهنگي
تحقق دانشگاه انسان ساز با تكيه بر آموزه هاي ديني و اسلامي
- تقويت نقاط مشترك فرهنگي- ديني در دانشگاهها و كشور و دفع تهديدات فرهنگي
- توسعه الگوي فرهنگي اسلامي – ايراني در دانشگاهها
- امنيت فرهنگي
- مهندسي فرهنگي

عمراني و زيرساخت :
-مقاوم يازي زيرساختهاي كشور در مقابله با تهديدات طبيعي و غير طبيعي
- لزوم شناسايي تجهيزات و تأسيسات حساس و حياتي و مقاوم سازي آنها
- طراحي و ساخت سازه¬هاي مقاوم مبتني بر اصول پدافند غير عامل
- قوانين استاندارد سازي سازه¬ها و تأسيسات مبتني بر اصول پدافند غير عامل
- و الگوگيري در ايجاد سازه¬هاي مقاوم
- الگوگيري از طبيعت در طراحي سازه هاي مقاوم
- آمايش سرزميني و پدافند غير عامل
- مفروضات علمي يك سازه مقاوم

تهديدات نوين :
- تهديدات سايبري و راه مقابله با آن ( شناسايي، پيشگيري، مقابله)
- تهديدات الكترومغناطيسي و تقويت زيرساختهاي كشور در اين حوزه ( شناسايي، پيشگيري، مقابله)
- تهديدان بيوتروريسمي (ضرورت پرداختن به اين موضوع، شناسايي، هشدار، پيشگيري و درمان)
- سنجش از دور
- مسائل تغذيه و امنيت غذايي
- واردات و خطرات ناشي از واردات به كشور، آسيب شناسي واردات
- امنيت اقتصادي
- امنيت اطلاعاتي
- ساير موضوعات مرتبط با پدافند غير عامل (تحقيقاتي و نظري)

نظرات