نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان

نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان

نخستين همايش سراسري بومي سازي مقررات ملي ساختمان

محورهاي همايش:
بررسي جامعيت مقررات ملّي ساختمان و لزوم تفسير منطقه اي آن
اثرات اجراي مقررات ملّي بر پهنه هاي زيستي
ملاحظات اقليمي ومنطقه اي  در طراحي و اجرا
بررسي همگامي وهماهنگي ساخت و ساز بومي و سنتي با مقررات ملّي ساختمان
بومي سازي تكنولوژي‌هاي نوين ساخت و ساز
تاثيرات عوامل محيطي و اقليمي و بهره برداران ساختمان در نوع ساخت وساز
بهينه سازي مصرف انرژي با اتكا بر قوانين مقرارت بومي ساختمان
بررسي راهكارهاي نظارتي، برقوانين تدوين شده مقررات بومي ساختمان

نظرات