اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

اولین همایش سالانه مدریت، نوآوری و کارآفرینی

اهداف كنفرانس
· توسعه مفهوم كار آفريني در سطح كشور
· بحث و بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه كار آفريني در كشور
· تبادل تجربيات كار آفريني بين علاقه مندان و سياست گذاران توسعه كارآفريني
· بررسي چالش هاي دانشجويان و دانش آموختگان كارآفريني در فرآيند ايجاد كسب و كار
. تبادل دانش و اطلاعات در مورد راهكارهاي موجود در راه ارتقاي كارآفريني و تقليل بيكاري در كشور
.  شناسايي چربش هاي موجود و پتانسيل هاي كارآفريني در كشور
. توسعه مفهوم نوآوري در سطح نظام اداري
. بررسي راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها
. معرفي نوآوري به عنوان ابزار كسب مزيت رقابتي
.  تبيين نقش و جايگاه نوآوري در توليد و بازاريابي
. شناسايي موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
. شناسايي چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين
. شناسايي فرصت هاي و چالش هاي اشتغال، كارآفريني و سرمايه گذاري در استان فارس

محورهاي كنفرانس
مباني اشاعه كارآفريني و كسب و كارهاي نوپا
توسعه كارآفريني در سازمانها
زيرساخت هاي توسعه كارآفريني
نقش آموزش در توسعه كارآفريني
اخلاق محوري و كارآفريني
خلاقيت، نوآوري وكارآفريني در مديريت
خلاقيت، نوآوري وكارآفريني در برنامه ريزي
خلاقيت،نوآوري و كار آفريني در تربيت نيروي انساني متخصص
 محوريت خلاقيت،نوآوري و كارآفريني درسياست گذاري
آشنايي با الگوهاي نوين كارآفريني
نقش نرم افزارهاي آموزشي درخلاقيت،نوآوري وكارآفريني
نقش نهادهاي تخصصي در بخش كارآفريني
خلاقيت،نوآوري وكارآفريني در نخبگان
نقش سازمان هاي غير دولتي در كارآفريني
تحقيق و توسعه و كارآفريني
فضاي آموزشي و خلاقيت ونوآوري
شناسايي عوامل بازدارنده وعدم موفقيت در برنامه هاي خلاقيت،نوآوريوكارآفريني
بسترسازي دولتي،جهت ايجادخلاقيت ،نوآوري وكارآفريني در سازمان ها
بررسي تجربيات حاصل از اقدامات انجام شده جهت ايجاد خلاقيت،نوآوري و كارآفريني درايران و جهان 
نقش رسانه در ايجاد فرهنگ خلاقيت،نوآوري وكارآفريني
مديريت و رهبري كارآفرين
تبليغات و كارآفريني
خلاقيتو نوآوري پرورشي
مهندسي خلاقيت و نوآوري
محورهاي مديريتي
مديريت استراتژيك
مديريت بحران
مديريت ريسك
مديريت منابع انساني
خلاقيت و كارآفريني
مديريت دانش
مديريت توليد 
مديريت فناوري اطلاعات
مديريت بازاريابي

نظرات