همایش ملی گیاهان دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی

همايش ملي گياهان دارويي

محور همايش:

جهاد دانشگاهي مازندران با همكاري دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري و پژوهشكده برنج و مركبات به منظور بررسي نقش گياهان دارويي و نيز شناخت راهكارهايي در زمينه كشت و توسعه، فرآوري، بسته بندي، درمان با گياه و صادرات آن، با توجه به آخرين يافته هاي تحقيقاتي پژوهشگران داخلي در صدد است تا همايش ملي گياهان دارويي را در تاريخ 11 تا 13 اسفند 1389 با حضور پژوهشگران و اساتيد محترم اين حوزه در ساري برگزار نمايد. لذا بدين وسيله از كليه پژوهشگران و متخصصان دانشگاهي، دعوت ميشود تا ضمن مشاركت فعال، آخرين دستاوردهاي علمي خود را در زمينه هاي مختلف مرتبط با محورهاي ذيل، به دبير خانه همايش ارائه نمايند.

اهداف همايش:
- بررسي جايگاه طب سنتي و تبادل نتايج و يافته هاي جديد آزمايشگاهي به منظور توسعه فرهنگ استفاده از داروهاي گياهي.
- بررسي نحوه مصرف گياهان دارويي و داروهاي گياهي و ارائه راهكارهايي به منظور مصرف صحيح آنها.
- بررسي پتانسيل هاي موجود در كشور در زمينه توليد و توسعه كشت، فرآوري و صادرات گياهان دارويي.
- شناخت راهكارهاي مناسب جهت اشتغال زايي و كار آفريني در زمينه گياهان دارويي.
- توسعه صنعت گياهان دارويي در زمينه بسته بندي و بازار رساني در سطحي فراتر از سطح سنتي كنوني.
- دستيابي به روش هاي صحيح بهره برداري از منابع طبيعي.
- شناخت و بررسي همه جانبه گونه هاي بازار پسند به منظور جلوگيري از انقراض و توسعه صادرات آنها.
- شناخت نيازهاي اكولوژيكي گياهان دارويي و استفاده از فيزيولوژي آنها در جهت رسيدن به بهينه كمي و كيفي.

محورهاي همايش:
همايش دربرگيرنده تمام موضوعات مرتبط گياهان دارويي با علوم پزشكي، علوم كشاورزي، منابع طبيعي و علوم پايه مي باشد. بنابراين مقالات مرتبط با محورهاي زير مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
1. گياهان داروئي، زراعت
2. گياهان داروئي، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
3. گياهان داروئي، بهره برداري از منابع طبيعي
4. گياهان داروئي، بيوتكنولوژي
5. گياهان داروئي، فرآوري
6. گياهان داروئي، زيست شناسي
7. گياهان داروئي، فارماكولوژي
8. گياهان داروئي، ميكروبيولوژي
9. گياهان داروئي، طب سنتي
10. گياهان داروئي، اقتصاد و بازاريابي

نظرات