همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

همايش ملي آب با رويكرد آب پاك

اهداف:
آگاهي رساني عمومي در زمينه حفاظت از منابع آب توجه به نقش آب در توسعه پايدار و حفظ محيط زيست توسعه نگرش فرابخشي، جلب مشاركت و همكاري ذينفعان آشنايي با آخرين فناوري ها و رويكردهاي جهاني عرضه دستاوردها و مستند سازي تجارب در كشور ايجاد زمينه تبادل نظر بين اساتيد، مديران و كارشناسان بخش آب شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها ارايه خط مشي و راهكارها براي بهبود وضعيت
 
محورهاي همايش:
1- آب پاك و حوضه آبريز  مديريت به هم پيوسته منابع آب با تأكيد بر جنبه هاي كيفي
نقش آبخيزداري و مديريت فرسايش و رسوب در حفاظت كيفي منابع آب
نقش آلودگي آب و اثرات آن بر اكوسيستم و محيط زيست
شاخص هاي كيفيت منابع آب و پايش آنها
روش هاي حفاظت از آب در برابر منابع آلودگي نقطه اي و غيرنقطه اي
حريم كيفي منابع آب سطحي و زيرزميني
مديريت كيفيت آب مخازن سدها

2- آب پاك و توسعه منابع آلوده كننده آب و روش هاي مقابله با آنها
تأثير طرح هاي عمراني– توسعه اي بركيفيت منابع آب
نقش فعاليت هاي انساني نظير فعاليت هاي كشاورزي و آبزي پروري
مديريت بحران و آلودگي منابع آب
ارزيابي زيست محيطي پروژه ها و كيفيت منابع آب
استانداردها و شرايط تخليه فاضلاب در محيط زيست
فن آوري ها و رويكردهاي نوين در مديريت كيفيت منابع آب

3- آب پاك و جامعه  نقش آموزش و آگاهي رساني عمومي در حفاظت كيفي منابع آب
اصلاح الگوي مصرف آب و كاهش توليد انواع فاضلاب
چالشهاي قانوني و حقوقي در مديريت و حفاظت كيفي منابع آب
مديريت پسماند و كنترل شيرابه زباله براي جلوگيري از آلودگي آب
كنترل كيفيت و بهداشت آب در روستاها و شهرها

نظرات