همایش امنیت و صنعت

همایش امنیت و صنعت

محورهاي همايش:
امنيت اجتماعي و توسعه كمي و كيفي بخش صنعت
امنيت و صنعت گردشگري و نقش آن بر صنايع توليدي
تأثير برون سپاري بر اقتصادي و اجتماعي در بخش صنعت
تأثير قوانين كار و تجارت بر امنيت اجتماعي كارگران و كارفرمايان
امنيت و رابطه آن با مهاجرت اقشار مشغول در صنعت
نقش NGOها و گروه­هاي غير رسمي در توليد امنيت در صنعت
امنيت ،شبكه حمل و نقل ،صنعت
امنيت ،صنعت و دانشگاه
امنيت و سرمايه­گذاري داخلي و خارجي
امنيت ،صنعت و توسعه انساني
امنيت ،صنعت و سرمايه اجتماعي
امنيت ،صنعت ،فرهنگ سازماني
امنيت ،صنعت ،مديريت
امنيت ،صنعت ،شبكه بانكي
قاچاق و صنعت

نظرات