همایش نمای ساختمان و سیمای شهر

همایش نمای ساختمان و سیمای شهر

همایش نمای ساختمان و سیمای شهر

اهداف همايش نماي ساختمان و سيماي شهر:
اين همايش و در صدد است با برقراري پيوند و تقويت تعامل بين انديشه هاي طراحي شهري، معماري، معماري منظر، شهرسازي ، روانشناسي محيط و ادراك مردم در رابطه با نگرش صحيح به نماي ساختمان ، اهداف زير را در راستاي ارتقاء كيفيت محيط و بهبود سيما و منظر شهر ( در سطوح محلي تا شهري و ساختمان هاي خاص) دنبال نمايد :
آسيب شناسي نماي ساختمان از جنبه هاي مختلفبررسي و شناسايي راهكارهاي خلق و نماي مطلوب و اصلاح شرايط كنوني

محورهاي كليدي همايش:
آسيب شناسي نماي ساختمان(معماري خياباني)
نما و بستر
روانشناسي و آثار اجتماعي نماي ساختمان(معماري خياباني)
نماي پيوسته يا منفرد؟
ضوابط و روشهاي نظارت و مداخله مديريت شهري در طراحي و نگهداري نماي ساختمان
نماي ساختمان(معماري خياباني) ، هويت  و جنبه هاي زيبايي شناختي (رنگ ، تركيبات،تناسب و ....)
مهندسي نما
نما و اقليم

نظرات