نخستین کنفرانس ملی برندینگ شهری

نخستین کنفرانس ملی برندینگ شهری

نخستين كنفرانس ملي برندينگ شهري

معرفي كنفرانس
مديريت شهرها اين روزها از حالت سنتي خود فاصله گرفته و در پي آن است كه حضور گردشگران و ساكنين را به تجربه اي خاص و منحصر به فرد تبديل نمايد . در واقع مديريتي موفق مي باشد كه شهر خود را به عنوان يك برند ديده و با آن رفتاري همانند موجود زنده داشته كه به دنيا آمده ، رشد كرده و بالغ مي شود . هر شهري با ويژگي ها و مختصاتي كه دارد مي تواند خود به خود تبديل به محلي درآمدزا از حضور گردشگران گشته و با خلق ، حفظ و نگهداري جاذبه هاي خود به اين مهم ، با استفاده از مفاهيم برندينگ ، جامه عمل بپوشاند.

طي دهه هاي اخير مطالعات گسترده اي روي نقش شهرها به عنوان محرك نوآوري و رشد اقتصاد محلي صورت گرفته و گرايش به پيگيري استراتژيهاي نوسازي و تجديد حيات شهري فراوان ديده مي شود . در اين راستا تلاشهاي فزاينده اي براي ايجاد مكانهاي جذاب شهري و بهبود محيط شهري در جهت جذب بازديد كنندگان ، سرمايه گذاران و شركتهاي بزرگ انجام شده است . امروزه اين فعاليتها به عنوان جزء لاينفك مقوله توسعه شهري مد نظر بوده و نه تنها در زمينه تجهيز فيزيكي زير ساختهاي شهري بلكه رويكردها و فرآيندهاي رواني و پروژه هايي كه در راستاي ايجاد تصوير و هويتي متمايز از شهر مي باشند مورد عنايت قرار مي گيرد.

محورهاي كنفرانس:
مباني و مفاهيم برندينگ و ارتباط آن با مديريت شهري
شخصيت سازي براي شهرها به عنوان يك برند
راهكارهاي جايگاه يابي شهرها به عنوان برند در اذهان
نقش فرهنگ ، ارزشهاي فرهنگي و هويت تاريخي در ايجاد يك برند شهري ماندگار
نقش گروهها و نهادهاي محلي در تقويت برند شهري
منافع حاصل از برخورداري برند شهري براي كليه ذي نفعان داخلي و خارجي شهر
راهكارهاي استفاده از كليه دارائيهاي مادي و معنوي شهر براي پشتيباني از برند شهري

نظرات