اولین کنگره چالشهای کود در ایران

اولین کنگره چالشهای کود در ایران

با استعانت از پروردگار متعال،  اولين كنگره چالشهاي كود در ايران نيم قرن مصرف كود توسط كانون هماهنگي كود كشور، مؤسسه تحقيقات خاك و آب و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تاريخ 10 تا 12 اسفند ماه سال 1389 در محل سالن هتل المپيك تهران، با اهداف و محورهاي زير برگزار مي شود.
اميد است اين كنگره با مشاركت طيف وسيعي از نقش آفرينان دخيل درامور كود بتواند به بررسي و تحليل وضعيت تحقيقات، آموزش، مديريت، توليد، مصرف، واردات و صادرات كود بويژه از زمان ورود اوليه كودهاي شيميايي به كشور بپردازد. همچنين ضمن بررسي اثرات مثبت و منفي كودها بر توليد محصولات كشاورزي، اراضي كشاورزي و محيط زيست، نقشه راه آينده كود كشور و نقش آن در ارتباط با پايداري توليد، حفظ محيط زيست و امنيت غذايي را تعيين نمايد.
 
اهداف:
•بررسي و تحليل وضعيت تحقيقات، آموزش، مديريت، توليد، مصرف، واردات و صادرات كود بويژه از زمان ورود اوليه كودهاي شيميايي به كشور.
 
محورهاي كنگره
•مطالعه تطبيقي وضعيت ايران و جهان در زمينه مسائل مرتبط با كود
•توصيه و برآورد كود در ايران و جهان
•توليد، تأمين و تجارت كود (واردات و صادرات)
•صنعت كود در ايران
•توزيع و مصرف كود در ايران
•تحقيقات، آموزش و ترويج مسائل مرتبط با كود
•اقتصاد و هدفمندسازي يارانه كود
•قوانين، استانداردها و مقررات مرتبط با كود در ايران و جهان
•كود: مخاطرات زيست محيطي و سلامت انسان
•كودهاي بيولوژيك، آلي، نانوكودها و مسائل مرتبط با پسماندها
•فنآوريهاي توليد، مصرف و افزايش كارآيي كود
 

نظرات