اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

اولين كنفرانس ملي غشا و فرايندهاي غشايي

غشاها و فرايندهاي غشايي با توجه به مزاياي قابل توجه اعم از كاهش هزينه سرمايه گذاري، كاهش مصرف انرژي، تسهيل در امر تصفيه پسابها و بهبود كيفيت محصولات مورد توجه مراكز تحقيقاتي، شركتهاي سازنده و صنايع مصرف كننده نظير واحدهاي توليد مواد شيميايي،  پالايشگاههاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي، نيروگاهها، صنايع غذايي و دارويي، تامين كنندگان آب شرب و تصفيه خانه ها، قرار گرفته است. در كشور ما نيز از يك سو تعداد قابل توجهي از مراكز تحقيقاتي بر روي ساخت و توسعه كاربرد غشاها تمركز دارند و از سوي ديگر به كارگيري غشا به منظور نمك زدايي و تصفيه آب در بسياري از صنايع مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر اين استفاده از غشاها در صنايع غذايي، دارويي و ساير صنايع نيز با رشد قابل توجهي روبرو است. 

همايش ملي غشاها و فرايندهاي غشايي با رويكرد برگزاري مستمر، براي اولين بار با هدف ارايه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و تجربيات صنعتي در اين حوزه در كشور برگزار مي شود و اميد است با توجه به اهميت و جايگاه فعلي و آتي غشاها، اهداف مورد نظر از برگزاري با حضور پربار محققين و صنعت گران، محقق شود.

اهداف همايش
· معرفي آخرين دستاوردهاي علمي
· آشنايي مديران، صنعتگران و محققين با توان علمي-پژوهشي كشور
· آشنايي بيشتر محققين با نيازهاي واحدهاي صنعتي
· تشويق محققين جهت نشر دست يافته هاي علمي
· تسهيل امر سياستگذاري تحقيقات آتي در كشور پيرامون حوزه غشا با توجه به نيازهاي واحدهاي صنعتي و پيشرفتهاي جهاني

محورهاي همايش
 1.فني:
· ساخت و ارزيابي غشاهاي پليمري
· ساخت و ارزيابي غشاهاي غير پليمري
· طراحي و ساخت مدولهاي غشايي
· مدلسازي و مكانيزمهاي انتقال
2.كاربرد فرآيندهاي غشايي:
· انرژي، پيل سوختي و بازيابي هيدروژن
· محيط زيست، تصفيه پساب، استفاده مجدد از آب
· آب آشاميدني، نمك زدايي
· جداسازي و تصفيه گازها
· صنايع غذايي، دارويي و بيوتكنولوژي
· نفت، گاز و پتروشيمي
· پزشكي و ارگانهاي مصنوعي
· بررسي موردي تجربه واحدهاي عملياتي
3. آينده و اقتصاد غشا:
· امكان سنجي جايگزيني غشا در فرآيندهاي سنتي
· دورنماي غشا در حوزه هاي مختلف
· تحليل بازار غشاها و فرآيندهاي غشايي
· توانمندي هاي زيرساختي كشور جهت توسعه فن‏آوري
· الگوهاي توسعه تكنولوژي غشا

نظرات