هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها

اهداف همايش
1- ارتقاء سطح رضايتمندي و اعتماد مشتري
2- اصلاح الگوي مصرف، افزايش بهره­وري سازمان
3- تحكيم  و نهادينه سازي وجدان كار، اخلاق حرفه­اي، مسئوليت پذيري اجتماعي
4- بهبود مستمر در عملكرد كاركنان و سازمان
5- توسعه سرمايه انساني و نيل به  تعالي سازماني
6- شناسايي الگوهاي برتر كاركردي در سازمان­هاي توليدي، خدماتي

محورهاي همايش
1- نقش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت و نوآوري در سازمان
2- تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در بهبود عملكرد و بهره­وري سازماني
3- مباني ارزشي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها از منظر ايدوئولوژي اسلام
4- نقش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در گسترش فرهنگ و انديشه درسازمان
5- نقش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در توانمندسازي كاركنان و  سازمان
6- تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در تحكيم اعتماد و همدلي ميان مديران و كاركنان
7- بررسي نمونه­هاي كاركردي و عملياتي از مديران حمايت­گر و موفق در اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
8- تجزيه و تحليل  به منظور  ارائه روش هاي  مناسب جهت اجراي بهينه ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
9- تجزيه و تحليل جايگاه كاركردي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
10-   نمونه­هاي كاركردي از بهبود فرايندهاي كاري ناشي از اجراي نظام پيشنهادها در سازمان­هاي توليدي، خدماتي
11-   نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، فناوري اطلاعات و ارتباطات، بانكداري و بازاريابي الكترونيكي
12-   نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و  ارتقاء سطح تعلق سازماني

نظرات