پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

پنجمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست

محورهاي همايش

- پژوهش هاي كاربردي در كليه شاخه هاي علوم زمين كه با مطالعات موردي و نوآوري هاي پژوهشي وفعاليت هاي بين رشته اي همراه باشد.
- پژوهش هاي كاربردي در حوزه محيط زيست و ارزيابي زيست محيطي آمايش سرزمين و بحران هاي آب و هوايي
- نوآوري و توسعه كاربردي در بخش معدن ، ذخاير انرژي ، نفت و گاز و انرژي هاي نو

نظرات