کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین

کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین

كنفرانس بين المللي به سوي معماري نوين

در اين كنفرانس اساتيد و چهره هاي معماري چون Suha Ozkan / رئيس هيات مديره جامعه جهاني معماري ، Richard England استاد دانشگاه هاي امريكا و انگلستان ، Massimiliana fuksas استاد دانشگاه هاي فرانسه و امريكا ، داراب ديبا / استاد دانشگاه هاي هاروارد امريكا و هنرهاي زيباي فرانسه ، نادر اردلان استاد دانشگاه هاي هاروارد ، ييل و MIT امريكا ، رضا پوروزيري / رياست مركز بين المللي پژوهش هنر و معماري و دبير كل المپياد طراحي شهري و محمد حسن ملك پور / سردبير مجله فضاي شهري ، اهدافي چون ترويج رويكرد لزوم تغييرات بنيادين در محتواي معماري و الگوهاي خرد و كلان سكونت در برنامه ريزي ، طراحي ، مديريت و اجراي مقوله توسعه شهري ، ارتقاء دانش معماري مديران شهري ، حرفه مندان ، اساتيد و پژوهشگران علمي و دانشگاهي را ذيل محورهاي تغييرات ساختاري در معماري آينده ، معماري؛ الگوهاي زيست و سكونت ، معماري و چالش هاي مرتبط با توسعه پايدار و معماري شهري پايدار بررسي مي نمايند. محورهاي اصلي كنفرانس به شرح زير مي باشد:

  • تغييرات ساختاري در معماري آينده
  • معماري؛ الگوهاي زيست و سكونت
  • معماري و چالشهاي مرتبط با توسعه پايدار
  • معماري شهري پايدار

فرمهاي ثبت نام و اطلاعات كنفرانس:

فرم 1 | فرم 2 | فرم 3 | فرم 4

نظرات