همایش مهندسی نرم افزار

همایش مهندسی نرم افزار

همايش مهندسي نرم افزار

محور هاي همايش:

نظريه محاسباتي
امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري
تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
سيستم هاي نرم افزاري
مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار
معماري سرويس گرا
نرم افزار هاي Agent base
مهندسي نرم افزار شي گرا
مدل سازي در مهندسي نرم افزار
مهندسي معكوس
مهندسي نرم افزار در سيستم هاي توزيع شده
مهندسي نرم افزار در سيستم هاي شبكه اي
صادرات نرم افزار
متدولوژي چابك مهندسي نرم افزار

نظرات