همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها

همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها

همايش منطقه اي فناوري اطلاعات، رهكارها و راهبردها

محورهاي كنفرانس:
آموزش مجازي
تجارت الكترونيك
بانكداري الكترونيك
كتابخانه هاي مجازي
شهرداري مدرن
خانه هاي ديجيتالي
فن آوري اطلاعات و معماري سازماني
دولت الكترونيك
فناوري اطلاعات وساير علوم

 

نظرات