اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار

هوش سازماني چيست؟
در مورد هوش سازماني نظرات متفاوتي از ديدگاههاي مختلفي وجود دارد كه به اختصار هر كدام از اين معاني آورده مي شود.
البته يادآوري مي كنيم كه برخي از محققان مثل خانزاده هوش تجاري را به جاي هوش سازماني به كار مي برند.هوش تجاري سازمانها را از ديدگاه عوامل كسب و كار و تجارت مورد ارزيابي قرارد مي دهد. وي هوش سازماني ( business intelligence) را داشتن دانشي فراگير از همه عواملي مانند مشتريان ، جامعه و مخاطبان ،ارباب رجوع و رقبا ، محيط اقتصادي ، عمليات و فرايند هاي سازماني (مالي ،فروش ،توليد ،منابع انساني و ..) مي داند كه برسازمان اثر گذارند و مديران را براي تصميم گيري درباره همه عوامل موثر بر سازمانها و شركتها توانمند مي سازد.

اهداف برگزاري همايش
1-ارائه دستاوردهاي پژوهشي محققان و پژوهشگران داخلي در زمينه هوش سازماني
2-معرفي آخرين دستاوردها و فنون مرتبط با هوشمندي كسب و كار ( سازماني ) در سطح جهان
3-تبادل ديدگاهها و بحث پيرامون موضوعات ارائه شده
همانگونه كه در دنياي انساني و در حيات پر تلاطم بشري انسانهايي موفق و كارا خواهند بود كه داراي هوشي سرشار و بهره مند از درجه هوشي بالا باشند ، قطعا در دنياي سازماني نيز وضع به همين گونه خواهد بود ؛ به خصوص اينكه در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر مي رود با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدايش نيازها و چالش هاي جديد ، سازمانها نيز پيچيده تر و اداره آنها نيز مشكل تر مي شود .اين معنا زماني پر اهميت خواهد شد كه بپذيريم در سازمان امروزي علاوه بر منبع عظيم و خلاق انساني هوشمند ، ماشين آلات هوشمندي نيز در فرايند هاي سازمان نقش موثري ايفا مي كنند. بنابراين هوش سازماني در سازمانهاي پيچيده امروزي برآيند و تركيبي از دو هوش فعال انساني و هوش مصنوعي ماشيني خواهد بود كه بي ترديد مديران براي پويايي و افزايش كارايي سازمان خود راهي جز بهره گيري از اين دو جريان هوشمند نخواهند داشت .


محورهاي علمي همايش :

    * جايگاه مديريت دانش در هوش سازماني
    * هوش سازماني وتعالي كسب و كار
    * هوشمندي تجاري در رقابت پذيري و جهاني شدن
    * تعامل هوش تجاري و مديريت استراتژيك
    * سازمان هوشمند وتوسعه پايدار
    * بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در هوش تجاري
    * هوش سازماني ابزارها و روش ها
    * زير ساخت ها و محدوديتهاي پياده سازي هوش سازماني
    * هوش سازماني د ر: منابع انساني ، بازاريابي ، مالي ، تكنولوژي ، تداركات ، ساخت ، لجستيك تحقيق و توسعه (R& D ) و ....
    * ساير موضوعات مرتبط با هوش سازماني

 

نظرات