اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

اهداف كنفرانس
· توسعه مفهوم كار آفريني در سطح كشور
· بحث و بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه كار آفريني در كشور
· تبادل تجربيات كار آفريني بين علاقه مندان و سياست گذاران توسعه كارآفريني
· بررسي چالش هاي دانشجويان و دانش آموختگان كارآفريني در فرآيند ايجاد كسب و كار
. تبادل دانش و اطلاعات در مورد راهكارهاي موجود در راه ارتقاي كارآفريني و تقليل بيكاري در كشور
.  شناسايي چربش هاي موجود و پتانسيل هاي كارآفريني در كشور
. توسعه مفهوم نوآوري در سطح نظام اداري
. بررسي راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها
. معرفي نوآوري به عنوان ابزار كسب مزيت رقابتي
.  تبيين نقش و جايگاه نوآوري در توليد و بازاريابي
. شناسايي موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
. شناسايي چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين
. شناسايي فرصت هاي و چالش هاي اشتغال، كارآفريني و سرمايه گذاري در استان فارس

نظرات