ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ششمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

موضوعات كنفرانس:
موضوعات زير طي سه روز كنفرانس پوشش داده خواهد شد:

زلزله‌شناسي
•لرزه زمين ساخت و ديرينه لرزه‌شناسي
•زلزله‌شناسي و شبكه‌هاي لرزه‌نگاري
•زلزله‌شناسي مهندسي و جنبش شديد زمين
•پيش‌بيني و هشدارهاي پيش از وقوع زلزله
 
مهندسي ژئوتكنيك
•ابنيه­ خاكي (پي، ديوار حايل، سدهاي خاكي، ابنيه هاي زير زميني، . . ) 
•اثرات ساختگاه و اندركنش خاك و سازه
•مطالعات آزمايشگاهي و صحرايي
•مخاطرات ژئوتكنيكي

مهندسي زلزله
مطالعات مرتبط با مهندسي زلزله در سه زمينه ساختمان، شريان‌هاي حياتي و سازه‌هاي خاص در موضوعات:
•مدلسازي و تحليل ديناميكي سازه‌ها
•طراحي لرزه‌اي
•بهسازي لرزه‌اي، فناوري و روش‌هاي نوين
•مطالعات آسيب‌پذيري و براورد خسارت لرزه‌اي
•مباحث آيين‌نامه‌اي
•روش‌هاي آزمايشگاهي
•اندازه‌گيري، شناسايي و پايش لرزه‌اي
•كنترل لرزه‌اي سازه‌ها
•درس‌هاي زلزله‌هاي اخير
•بهسازي لرزه‌اي ابنيه تاريخي

مديريت خطرپذيري لرزه‌اي
•نوسازي و توسعه شهري-منطقه‌اي مبتني بر ريسك زلزله
•مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مديريت خطر پذيري زلزله
•مديريت خطر پذيري در شهرها و مناطق روستايي
•آموزش همگاني، آمادگي و اطلاع‌رساني
•مديريت واكنش اضطراري، بازتواني و بازسازي
•فناوريهاي نوين در مديريت خطرپذيري و بحران

نظرات