اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف

اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف

همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف

محورهاي همايش:
1-بررسي تطبيقي تجربه ها و دستاوردهاي مديريت محله و برون سپاري
2-تعاريف ،مفاهيم و مباني نظري حقوق و وظايف شهروندي و مديريت محله اي
3-بررسي تجربه هاي مديريت شهري در زمينه مديريت محله اي در مقايسه با تجربه هاي جهاني و ايراني.
4-نقش و تاثير مديريت محله در  تحقق حكمروايي مطلوب شهري
5-راه كارهاي كاربردي افزايش ميزان اعتماد و ارتباط متقابل بين شهرداري منطقه 3 و ساكنين محلات
6- مديريت محله اي و خدمات شهري
7-رفتارشناسي روابط متقابل شهروندان و مديريت شهري در سطح محلات
8-راه كارهاي افزايش مشاركت شهروندي  در اداره امور محلي از طريق بكارگيري توانمندي ها و ظرفيت هاي مادي و معنوي و استفاده مناسب ازامكانات محلات
9-بررسي نقش شوراياران و سازمان هاي محلي در جلب مشاركت هاي شهروندان
10-بررسي نقاط قوت و ضعف دستورالعمل ابلاغي مشاركت هاي اجتماعي در محلات شهر تهران با تاكيد بر منطقه 3
11-آثار مديريت محله بر افزايش و تقويت سرمايه اجتماعي وتعامل مطلوب شهرداري و مردم


پژوهشگران محترم مي توانند علاوه بر محورهاي مذكور، مقالات خود را با توجه به عنوان همايش در چهارچوب موضوعات و پيوست هاي اجتماعي و فرهنگي شامل :امور فرهنگي(مراكز ديني،اوقات فراغت،فرهنگ شهروندي و فضاها و كالبدهاي فرهنگي)،سلامت شهري،امنيت شهري ورزش،كارآفريني و اشتغال،اقتصاد و سرمايه گذاري شهري،منظر شهري،طراحي شهري،شهرسازي،مسائل و آسيب هاي اجتماعي،آموزش و پرورش ، امور بانوان و خانواده، شهر الكترونيك،سامانه هاي 1888 و 137، و خدمات شهري(ترافيك،عمران،زيبا سازي ،فضاي سبز،بازيافت،محيط زيست و پيشگيري از بحران) ارائه نمايند.

مقالات در دو بخش قابل ارائه مي باشند:
1-مقالاتي كه در حوزه مطالعاتي مديريت شهري منطقه 3 شهرداري تهران عملياتي و ارائه مي شوند.
*بدين منظور داده هاي پايه منطقه، از سوي دبيرخانه علمي در اختيار پژوهشگران قرار مي گيرد.
دستورالعمل مشاركت هاي اجتماعي در محلات شهر تهران
2-مقالاتي كه محدود به حوزه مطالعاتي مديريت شهري منطقه 3 شهرداري تهران نيستند.

نظرات