همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

همايش ملي مهندسي عمران و توسعه پايدارمحورهاي همايش:
توسعه پايدار و استحكام بنا
خاك و پي و توسعه پايدار
كاربرد هاي سنجش از دور و نقشه برداري در توسعه پايدار
راه ، ترافيك و توسعه پايدار
نقش پروژه هاي زير بنايي در توسعه پايدار
ساختمان،مصرف انرژي و توسعه پايدار
معماري بومي و توسعه پايدار
منابع آب و توسعه پايدار
آب و فاضلاب و توسعه پايدار
بهسازي شهري و توسعه پايدار

نظرات