هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

زمينه هاي اصلي كنفرانس:
1- بيوالكتريكهفدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران :
 پردازش سيگنال هاي حياتي، پردازشتصوير پزشكي، سيستم هاي تصويرگري پزشكي، بيو اينسترومنت، بيوسنسورها، مدلسازي كنترل سيستم هاي بيولوژيكي، سيستم هاي عصبي عضلاني، علوم شناختي، تله مدسين، رباتيك، اولتراسوند پزشكي، بيو الكترومغناطيس، الكتروفيزيولوژي و ساير زمينه هاي وابسته
 
2 - بيومكانيك:
بيومكانيك حركت، بيومكانيك استخوان، جراحي به كمك رايانه و ربات، مكانيكسيالات در عروق، بيومكانيك سيستم تنفسي، بيومكانيك ورزش، بيومكانيك توانبخشي و اندام مصنوعي، بيومكانيك شغلي و صدمات، بيومكانيك عضلات و ستون فقرات، كاشتني ها و تصحيح اندام، ساير زمينه هاي وابسته
 
3 -  بيو مواد :
زيست سازگاري، پليمر در پزشكي، سراميك در پزشكي، فلزات در پزشكي، كامپوزيت در پزشكي، سيستم هاي رهايش دارو، مهندسي بافت، مباحث ترموديناميكي، نانو بيومواد،پديده هاي نو در بيو مواد، ساير زمينه هاي وابسته
 
4 -  بيو فيزيك و فيزيك پزشكي :
 پرتو درماني و پرتو نگاري ، پزشكي هسته اي، سيستم هاي نوري در پزشكي، ليزردرماني، اولتراسوند، ساير زمينه هاي وابسته
 
5 - بيوانفورماتيك و انفورماتيك پزشكي :
تحليل محاسباتي داده هاي بيولوژيكي، داده كاوي و مدل سازي تصادفي بيوانفورماتيك، ژنوميك محاسباتي، هوش مصنوعي و منطق فازي در بيو انفورماتيك، كاربردهايبيوانفورماتيك، فن آوري اطلاعات در مهندسي پزشكي، سلامت و بهداشت الكترونيكي، سايرزمينه هاي وابسته
 
6 -  نانو در مهندسي پزشكي
 
7 -  ارزيابي تجهيزات و تكنولوژي پزشكي (HTA)
 
8 -  ساير زمينه هاي مرتبط ديگر
 
شرايط ارسال و پذيرش مقالات: 
 •مقالات بايستي حاوي آخرين يافته هاي علمي محققين در زمينه هاي اصلي كنفرانس بوده، قبلاً در هيچ مجله يا كنفرانس ديگري چاپ يا ارائه نشده باشد وهمچنين در شرايط چاپ يا داوري در جاي ديگري نباشد. مقالات مروري مورد قبول نخواهدبود.
 •ارسال مقاله تنها به صورت الكترونيكي و از طريق سايت كنفرانس بابارگذاري كردن فايل آن (آپلود) انجام مي گيرد.
• مقالات انگليسي و فارسي در فرمتpdf  و doc مطابق فرمت اعلام شده در سايت تهيه و ارسال گردد. مقالات انگليسي مطابق با فرمت مقالات كنفرانس IEEEاست.
• مقالات بايد كامل و شامل عنوان، چكيده، كلمات كليدي، مقدمه، هدف و رويكردهاي مطرح، روش كار و مواد، نتايج و جمع بندي و مراجع باشد.
 •مقالات به دو صورت فارسي (حداكثر در 6 صفحه) و انگليسي (حداكثر در 4 صفحه) پذيرفته مي شود.
• مقالات بايستي تا قبل از تاريخ 30/4/1389 از طريق سايت كنفرانس دريافت شده باشد.
• مقالات ارسال شده با پست يا نمابر به هيچ وجه پذيرفته نمي شود.

نظرات