اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان

اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان

اهداف همايش:
صنعت گردشگري آميزه اي از فعاليت هاي گوناگون از حمل و نقل و تغذيه تا اقامت و مديريت است كه در جهت خدمت رساني به گردشگران، به صورت زنجيره اي بهم پيوسته ايفاي نقش مي كنند و مي توانند درآمدهاي پيشنهادي را ايجاد كرده و موجب بوجود آمدن فرصتهاي شغلي در سكونت گاه هاي انساني شوند، لذا اهداف همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار كه براي اولين بار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان برگزار مي گردد به ترتيب زير مي باشد :

1. شناخت پتانسيل هاي طبيعي، انساني و جاذبه هاي گردشگري استان سيستان و بلوچستان
2. بهبود ارتباطات ملي-منطقه اي به منظور توسعه گردشگري
3. ترغيب دولت جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري و جذب سرمايه هاي منطقه اي بدين منظور
4. ارتقاء استان س و ب به عنوان يكي از قطب هاي گردشگري در مقياس ملي
5. محروميت زدايي، كاهش فواصل فرهنگي، اجتماعي و ايجاد تفاهم ملي
6. توسعه صنعت گردشگري با استفاده از فناوري مجازي
7. بررسي شيوه هاي نوين آموزش گردشگري
8. ايجاد فرهنگ گردشگري در راستاي حفاظت از محيط زيست
9. ساماندهي مديريت و اقتصاد گردشگري در مقياس ملي - منطقه اي

محورهاي همايش:
1. فرصت ها و چالش هاي گردشگري در چشم انداز آينده ايران
2. نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري
3. ارزيابي پتانسيل ها و توانمنديهاي صنعت گردشگري در توسعه پايدار كشور
4. نقش و تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگري
5. اهميت و نقش ايجاد زير ساختها در توسعه صنعت گردشگري
6. صنعت گردشگري و اوقات فراغت
7. نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه صنعت گردشگري
8. سيستم اطلاعات جغرافيايي G.I.S و توسعه صنعت گردشگري
9. توسعه صنعت گردشگري الكترونيك (ET)
10. گردشگري شهري و نقش آن در توسعه مناطق شهري
11. گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي
12. اكوتوريسم و  ساماندهي فضاي جغرافيايي
13. جايگاه ژئوتوريسم در اقتصاد و صنعت گردشگري
14. فرآيند جهاني شدن و توسعه صنعت گردشگري
15. نقش گردشگري فرهنگي در توسعه اقتصاد كشور
16. نقش و  تأثير در صنعت گردشگري بر اشتغال ملي و منطقه اي
17. موانع و چالشها در توسعه صنعت گردشگري در استان سيستان و بلوچستان
18. توانمدنيها و پتانسيل هاي صنعت گردشگري در استان سيستان و بلوچستان
19. اكوتوريسم منطقه س و ب و توسعه صنعت گردشگري

نظرات