چهارمین همایش پیل سوختی

چهارمین همایش پیل سوختی

بي گمان تداوم حركت علمي مي تواند راهگشاي توسعه فناوري و نيل به آينده روشن در فرداي كشور عزيزمان باشد. انرژي و توجه به آن با توجه به مشكلات سوخت هاي فسيلي همواره مدنظر محققان بوده است. يكي از انرژي هاي نو، استفاده از سوخت هيدروژن در فناوري پيل سوختي مي باشد. از آنجايي كه سند راهبردي توسعه فناوري پيل سوختي كشور به تصويب رسيده است حضور محققين و انديشمندان كشور براي انتقال تجارب و ترسيم مسير پژوهشي آينده مي تواند ما را در نيل به اهداف سند راهبردي توسعه فناوري پيل سوختي كشور ياريگر باشد. به همين منظور چهارمين سمينار پيل سوختي ايران در سوم و چهارم آذر ماه سال جاري ميزبان شما عزيزان خواهد بود تا در كنار همديگر براي پيشبرد اهداف پژوهشي و توليد فناوري بومي پيل سوختي كشور تلاش نماييم.

محورهاي همايش:
پيل سوختي، محيط زيست و آموزش:
جنبه‌هاي محيط زيستي و تغيير آب و هوا
آموزش در سطح عمومي جامعه
آموزش متخصصين
توجه به فرهنگ سازي استفاده از پيل سوختي

تحقيق و توسعه در فناوري پيل سوختي و نوآوري‌هاي موجود:
اجزاي پيل سوختي: الكتروليت، كاتاليست، الكترودها، صفحات دو قطبي و...
تودة پيل سوختي
سيستم‌هاي پيل سوختي، تنظيم اجزا، سيستم‌هاي يكپارچه و بهينه شده
مدل سازي و شبيه سازي
مواد تشكيل دهندة پيل سوختي
طراحي و ساخت پيل سوختي
فناوري‌هاي نمايشگر و حسگر

كاربردهاي پيل سوختي:
نصب دائمي و اقتصادي
كاربردهاي متحرك
كاربرد در حمل و نقل
مديريت راهبردي پيل سوختي
سيستم‌هاي توزيع انرژي
ايمني و استاندارد
اقتصادي كردن، كاربردي كردن و ارائه
مشاركت‌هاي عمومي

نظرات