همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها

همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها

خصوصي‌سازي روندي است كه در طي آن، در هر سطحي، دولت امكان انتقال وظايف و تسهيلات و تأسيسات خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي نموده و در صورت تشخيص و اقتضاء، نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي‌كند. در اين حالت خصوصي‌سازي مي‌تواند اشكال متفاوتي به خود گيرد مانند فروش مستقيم واحدهاي تحت تملك، مشاركت دادن بخش خصوصي در گوشه‌اي از فعاليت‌هاي اين مؤسسات و يا واگذاري بخش‌هاي معيني از وظايف دولتي.

محورهاي همايش:
موانع و مشكلات خصوصي سازي:
موانع سياسي ، فرهنگي ،اجتماعي خصوصي سازي در ايران ♦ موانع ومشكلات قضايي وحقوقي خصوصي سازي در ايران ♦ موانع و مشكلات اداري خصوصي سازي در ايران ♦ موانع و مشكلات تاريخي خصوصي سازي در ايران ♦ آسيب شناسي خصوصي سازي در ايران ♦ مشكلات اجرايي كردن اصل ۴۴ قانون اساسي

رابطه خصوصي سازي و عوامل اجتماعي:
رابطه خصوصي سازي وايجاد اشتغال در ايران ♦ رابطه خصوصي سازي و بهره وري در ايران ♦ رابطه خصوصي سازي و فقر وثروت در ايران ♦ رابطه خصوصي سازي با مشاركت عمومي مردم ♦ رابطه خصوصي سازي با گسترش بيمه هاي اجتماعي

رابطه خصوصي سازي و عوامل اقتصادي:
خصوصي سازي و رابطه آن با برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي كشور ♦ خصوصي سازي ورابطه آن با جايگاه اقتصادي در ايران در سطح بين الملل ♦ خصوصي سازي و رابطه آن با مصرف انرژي و بهينه سازي و انرژي ♦ رابطه خصوصي سازي و گسترش تعاوني ها ♦ مالكيت معنوي و خصوصي سازي ♦ رشد اقتصادي ورابطه آن با خصوصي سازي ♦ خصوصي‌سازي در نظام بانكداري؛

رابطه خصوصي سازي با توليد و بهره وري:
راهكارهاي ارتقا خصوصي سازي در ايران ♦ رابطه اندازه دولت و خصوصي سازي ♦ جهاني شدن و خصوصي سازي ♦ نقش دانشگاهها در خصوصي سازي ♦ تعامل دولت و بنگاه در فرآيند خصوصي سازي ♦ جهاني شدن، خصوصي‌سازي و اشتغال ♦ خصوصي سازي و رقابت پذيري ♦ رويكرد دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي در بسط بنگاه‌هاي خصوصي ♦ مقررات زدائي، خصوصي‌سازي، آزاد سازي تجاري: رويكرد دولت‌ها ♦ الگوهاي مختلف و تجربه‌هاي موفق خصوصي‌سازي ♦ زمينه‌ها و پيامدهاي سياسي و فرهنگي خصوصي‌سازي ♦ مسئوليت دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني در خصوصي‌سازي ♦ خصوصي‌سازي و عدالت اقتصادي در ايران ♦ خصوصي‌سازي، كاهش فقر و عدالت  ♦ الزامات حقوقي و قضايي در فرآيند خصوصي‌سازي ♦ مسئوليت بنگاه‌ها و نهادهاي بخش خصوصي در تأمين عدالت اقتصادي ♦ آزادسازي اقتصادي، مبارزه با فساد اقتصادي و عدالت ♦ تجربه ساير كشورها در خصوصي سازي ♦ ارائه الگو و روشهاي اجرايي ♦ بررسي نحوه همكاري متقابل دولت و نهادهاي مالي در برنامه خصوصي سازي كشور ♦ مكانيسم خصوصي سازي ♦ خصوصي سازي از منظر قوانين ♦ فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي در گسترش خصوصي سازي ♦ خصوصي سازي و پيوند با حصوصي سازي و بستر هاي مورد نياز

نظرات