همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

همايش منطقه اي بررسي راهكارهاي ارتقاء مباحث حسابداري مديريت در صنعتمحورهاي كنفرانس:
آشنايي با مفاهيم حسابداري مديريت
حسابداري مديريت در محيط در حال تغيير
زنجيره ارزش و حسابداري مديريت
5S و حسابداري مديريت
توليد ناب و حسابداري مديريت
نقش حسابداري مديريت در تصميم گيري مديران صنعت
هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت
كاربرد هزينه يابي كيفيت در حسابداري مديريت
كاربرد هزينه يابي هدف در حسابداري مديريت
كاربرد هزينه هاي استراتژيك در حسابداري مديريت
كاربرد هزينه يابي كايزن در حسابداري مديريت
نحقيقات تجربي در حسابداري مديريت

نظرات