دهمین همایش صنعت لاستیک ایران

دهمین همایش صنعت لاستیک ایران

محورهاي اصلي:
فرصت ها و چالش هاي پيش روي صنعت تاير
آميزه كاري و مواد اوليه، ماشين آلات
فناوري هاي نوين در صنعت
طراحي و ساخت ،فرآيند توليد، روش هاي ارزيابي و آزمون محصول
كيفيت، بهره وري و بهبود روش ها ،هزينه ها، بازاريابي و فروش ، مديريت و منابع انساني
محيط زيست، بازيافت و انرژي
توسعه محصولات نوين لاستيكي

نظرات