هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

 • مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
  مديريت كيفيت فراگير، بهره‌وري و تعالي سازماني، مديريت عملكرد، روش هاي حل مساله

 • رهبري و رفتار سازماني
  رهبري، رهبري تغيير؛ رهبري اخلاقي، رعبري شركت هاي بزرگ و هولدينگ ها، توانمندي هاي هيجاني رهبران، اثر بخشي كار تيمي، فرهنگ سازماني اثر بخش، عوامل سازماني ماثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمانها، مديريت تحول، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، كار تيمي، مذاكره

 • مديريت توليد، فرايند و عمليات
  مديريت عمليات، مديريت زنجيره تامين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرايندها، مديريت لجستيك،چابكي

 • مديريت مالي
  استراتژي مالي موسسات، مديريت سرمايه گذاري، مديريت ريسك، استراتژي تأمين مالي، حاكميت شركتي، نظام هاي بودجه ريزي

 • مديريت دانش و اطلاعات
  مديريت دانش، سيستم‌هاي اطلاعاتي، تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي،مدل هاي كسب و كار الكترونيكي

 • استراتژي و رقابت
  برنامه ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام وخريد، پيمان هاي استراتژيك، شيوه مديريت شركتهاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporate، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

 • مديريت منابع انساني
  توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم هاي مديريت عملكرد كاركنان، ايمني و بهداشت، روابط كار، انتخاب و جامعه پذيري، مديريت استراتژيك منابع انساني، منابع انساني الكترونيك، مديريت منابع انساني در شركتهاي هولدينگ، مديريت كاركنان دانشور، برنامه هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيك مديران منابع انساني، طراحي سيستم هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي

 • مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
  تحقيق و توسعه، سياستگذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي، استراتژي تكنولوژي، نوآوري و كارآفريني

 • مديريت بازار
  استراتژي بازار، تحقيقات بازار، صادرات و بازاريابي بين المللي، خدمات پس از فروش، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري

 • حكمراني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي
  حكمراني خوب، سازمانهاي غيردولتي، روابط دولت و بخش خصوصي، الگوهاي اخلاق حرفه اي، مسئوليت پذيري و شفافيت در سازمان ها، ارتباط بين بنگاه و جامعه، سرمايه اجتماعي

 • مديريت عمومي
  سازماندهي و ساختار سازماني، نظام هاي كنترل و نظارت، مديريت دولتي، رويكردهاي نوين در نظريه هاي مديريت، نقش شبكه ها در تصميم گيري

نظرات