سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فروش

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فروش

محورهاي كنفرانس:
1.ترفيعات در خدمت فروش
2.ارتقاء فرهنگ و تغيير نگرش به شغل فروشندگي
3.آسيب شناسي فروش وفروشندگي در ايران
4.فروشندگي حرفه اي
5.تجربيات موفق در فروش
6.توسعه منابع انساني و آموزش در فروش
7.كاربرد فناوري اطلاعات (IT) در فروش
8.فضاي كسب و كار و فروش
9.استراتژي و سياست ها در فروش
10.جايگاه پخش در زنجيره تامين
11.مشتري مداري و مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
12.روشهاي توسعه فروش

نظرات