سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو

سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو

محورهاي علمي
آلزايمر و ساير دمانس ها
آتاكسي ها
اختلالات حركتي
اختلالات نورون هاي حركتي فوقاني و تحتاني
بيماريهاي متابوليك مرتبط
دست آوردهاي نوين ژنتيك انساني
پيشرفت ها و امكانات موجود در كشور

نظرات