اولین همایش ملی نرم افزارهای مدیریت بحران و روباتها امدادگر

اولین همایش ملی نرم افزارهای مدیریت بحران و روباتها امدادگر

اولین همایش نرم افزارهای مدیریت بحران و رباتهای امدادگراداره کل مدیریت بحران استان اصفهان با همکاری شهرداری بهارستان، اولین همایش نرم افزارهای مدیریت بحران و رباتهای امدادگر را 15 مهرماه 1389 برگزار می نماید. از کلیه علاقه مندان، مخترعین، و اساتید و دانشجویان دعوت می شود مقالات خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1389 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. اولین نمایشگاه تخصصی رباتهای امدادگر و نرم افزارهای مدیریت بحران نیز به صورت همزمان برگزار می شود. محورهای اصلی همایش عبارتند از:

  • روباتهای امداد و نجات سخت افزاری

  • روباتهای امداد و نجات نرم افزاری

  • نرم افزارهای مدیریت بحران

  • مقالات، طرح ها و ایده های نو برای مدیریت بحران توسط رایانه و روبات

نظرات