نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

 اولين كنفرانس ملي بازاريابي و برند هاي حامي محيط زيست (برندهاي سبز)محورهاي كنفرانس:
مباني و مفاهيم برندينگ سبز
مولفه هاي معرفي يك برند سبز
مباني ارزشگذاري برندهاي سبز
اولويتها و ترجيحات عمومي در مقبوليت و پذيرش برند سبز
الگوسازي در برندينگ سبز  و منافع حاصل از آن
چالشها و فرصتهاي به كارگيري مفاهيم برندينگ سبز
ارتباط رسانه ها و سازمانهاي مرتبط با برندينگ سبز

نظرات