دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار

اهداف همايش
1. تبادل اطلاعات و يافته­هاي جديد در زمينه  فرسايش بادي و پديده ريزگردها
2. شناخت موانع و مشكلات كنترل فرسايش بادي و طوفان­هاي گرد و غبار در كشور  و خسارات ناشي از آن
3. دستيابي به راهكارهاي علمي و كاربردي موثر در كنترل فرسايش بادي و طوفان­ها ي گرد و غبار  در كشور

محورهاي همايش
· فيزيك و ديناميك باد:
1. ويژگي­ها و پارامترهاي فيزيكي باد موثر در فرسايش بادي
2. شاخص­هاي فرسايش­زايي باد
3. تجزيه و تحليل داده­هاي باد
4. ديناميك ذرات بادرفت و ارتباط آن با فيزيك باد
5. تجزيه و تحليل فرايندهاي موثر در شكل­گيري طوفان­هاي ماسه­اي و ريزگردها

· غبار و ريزگردها:
1. روشهاي نوين اندازه­گيري و برآورد غبار و ريزگردها
2. شناسايي فرايندهاي موثر در ايجاد، انتقال ريزگردها و غبار
3. بررسي فرايندهاي موثر در تشديد گرد و غبار
4. ارزيابي اثرات درون منطقه اي و برون­منطقه­اي غبار و ريزگردها (زمينه­هاي اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيكي، بهداشتي و امنيتي)
5. بررسي اثرات خشكسالي در پديده گرد و غبار
6. طوفان­هاي گرد و غبار و همكاري دولت­ها در كنترل آن
7. كاربرد تصاوير و داده­هاي ماهواره­اي در شناسايي منشاء طوفان­ها
 
· طوفان­هاي ماسه­اي:
- بررسي و ارزيابي روش هاي منشاء­يابي تپه­هاي ماسه­اي (روش­هاي متداول و نوين)
- ژئوشيمي و كاني­شناسي تپه­هاي ماسه­اي
- ژئومورفولوژي و مورفوديناميك تپه­هاي ماسه­اي
- اثرات خشكسالي در ايجاد و تشديد طوفان­هاي ماسه
- اكولوژي تپه هاي ماسه­اي
- نبكا، ربدو و تلماسه­هاي گياهي
- كلوت، كلوتك و ياردانگ
8. بررسي اثرات درون منطقه اي و برون منطقه اي طوفان­هاي ماسه­اي( از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيكي، بهداشتي و امنيتي)
 
· فرسايش بادي در زمين­هاي كشاورزي و كشت­زارها:
- مدل­سازي و ارزيابي مدل­هاي فرسايش و رسوب بادي
- اندازه­گيري فرسايش بادي در زمين­هاي كشاورزي و كشت­زار
- خسارت­هاي ناشي از فرسايش بادي در مزارع
- فرسايش بادي و مديريت مزرعه
- عوامل موثر در فرايند فرسايش بادي در زمين­هاي كشاورزي
- ارزيابي خسارات اقتصادي ناشي از فرسايش بادي در زمين­هاي كشاورزي
- ارزيابي اثرات درون­منطقه­اي و برون منطقه­اي فرسايش بادي در زمين­هاي كشاورزي (از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيكي، بهداشتي و امنيتي)
- تشكيل، تحول خاك و فرسايش بادي

·فرسايش بادي و مراتع:
- عوامل موثر در فرايند فرسايش بادي در مراتع، اندازه­گيري و مدل­سازي
- دام و فرسايش بادي در عرصه مراتع
- ارتباط نوع پوشش گياهي با فرسايش بادي
- سيستم­هاي چرا و فرسايش بادي در مراتع
- حيات وحش و فرسايش بادي در مراتع
- تنوع زيستي و فرسايش بادي
 
·فرسايش بادي و سلامت و آسايش شهروندان:
- تاثير فرسايش بادي بر عرصه­هاي مسكوني شهري و روستايي و ارزيابي خسارت هاي ناشي از آن
- پراكنش جغرافيايي روستاها و شهرهاي در معرض خطر فرسايش بادي
- سلامت شهروندان و آلودگي هوا ناشي از فرسايش بادي
- بررسي تاثير جنگل­هاي دست كاشت و فضاي سبز در فرايند فرسايش بادي و آسايش شهروندان
- تاثير فعاليت­هاي عمراني، سدسازي و طرح­هاي ذخيره آب بر فرسايش بادي
- معرفي گونه­هاي گياهي موثر در كنترل فرسايش بادي

· كنترل فرسايش بادي:
- روش­هاي سنتي كنترل فرسايش بادي (بيولوژيك و غيربيولوژيك)
- روش­هاي نوين كنترل فرسايش بادي در زمين­هاي كشاورزي (بيولوژيكي و غيربيولوژيكي)
- روش­هاي كنترل فرسايش بادي در عرصه مراتع (بيولوژيكي و غيربيولوژيكي)
- روش­هاي كنترل فرسايش بادي در زمين هاي باير و بدون پوشش
- روش­هاي نوين و سنتي تثبيت تپه هاي ماسه­اي
- معرفي مواد سنتزي قابل كاربرد در كنترل فرسايش بادي
- ارزيابي روش­هاي كنترل فرسايش بادي
- تاثيرات محيط زيستي مالچ­هاي نفتي
- روش­هاي كاهش آلودگي هوا ناشي از غبار و ريزگردها
- سازه­هاي مهندسي كنترل فرسايش باد
- نقش بادشكن­ها در مزرعه و توليد محصولات زراعي

نظرات