دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

محورهاي كنفرانس:

مفاهيم و چارچوب‌هاي سرمايه فكري: 
سرمايه‏ انساني ♦ سرمايه ساختاري ♦ سرمايه بازار ♦ سرمايـه مـشتـري ♦ سرمـايـه عـلاقـه ‏داران ♦ بـرنـد و عـلائـم تجـاري ♦ سـرمايه سـازماني ♦ سرمايـه فرآيندي ♦ سرمايـه نوآوري و نوپديد ♦ سرمـايـه اجتمـاعـي ♦ سرمـايـه ارتبـاطاتي ♦ سرمـايـه / دارائـي دانشـي و اطـلاعـاتـي ♦ مـالكيت فكـري ♦ رويـه‏هـاي كسب و كـار ♦ پويايي سرمايه فكري ♦ مزايا و محدوديت كاربرد نظريـه سرمـايـه فكـري ♦ چيدمـان راهبردي ♦ نـظـام مـلـي نـوآوري 
  
شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري: 
شـنـاسـايـي دارائـي‏هـاي نـامـشـهـود ♦ حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود ♦ ارزش‏گذاري سرمايه فكري ♦ سرمايه فكري و زنجيره ارزش ♦ سنجش و ارزيابي سرمايه فكري ♦ ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشـي ♦ ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري ♦ سنجش برند ♦ تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام ♦ اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري ♦ حسابداري سرمايـه انسانـي ♦ تحـليل مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري ♦ تحليل مدل‏هاي سنجش مستقيم ♦ تـحليـل مـدل‏هـاي تـوصيـفـي سـنـجـش ♦ تحليل مدل‏هاي سنجش مبتني بر سرمايه بازار ♦ تـحليـل مـدل‏هـاي سنـجـش بـازده دارايي ♦ تـحليـل مـدل‏هـاي سنجـش كـارت امتيازي ♦ تـحـليـل مـدل‏هـاي سنـجـش تـجسـمـي ♦ تـحـليـل مـدل‏هاي سنـجـش تـجـويـزي ♦ تـحـليـل مدل‏هاي سنجش دارايي‏هاي دانشي ♦ روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود 
  
سرمايه فكري و مديريت:
منابع و دارايي‏هاي نامشهود ♦ مديريت برند ♦ ارتبـاطـات سـازمـاني و مـيـان سـازمـانـي ♦ معمـاري سـامـانه‏ مديريت سرمايه فكـري ♦ رهيافت‏هاي جديد در مديريت دانش ♦ مديريت فنآوري ♦ دانش مشتري ♦ سازمان‏هاي يادگيـرنـده ♦ سـازوكارهاي اشتراك و خلق دانش ♦ مديريت سرمايه انساني ♦ مديريت نوآوري و مالكيت فكري ♦ مـديـريـت هـمكـاري‏هـاي بيـن سـازمـاني ♦ مهارت‏هاي مدير، رهبر و مرشد در اداره دانش سازماني ♦ مديريت دانش ميان فرهنگي

سرمايه فكري و كارآفريني:
احصاي سرمايه فكري دانشگاه‏ها مراكز تحقيقاتي، توليدي، بهداشتي،ورزشي، فرهنگي، هنري و... ♦ سـرمـايـه فـكــري و ارزش‏ آفـريـنــي ♦ فلسفه كسب و كار با رهيـافت‏هاي سرمايه فكري ♦ مطالعات موردي سرمايه فكري و مديريت دانش ♦ سـرمـايـه فـكـري و فـضـاي مـجـازي
 
سرمايه فكري و حقوق: 
حقوق مالكيت فكري ♦ بنيان حقوقي برندها و علائـم تجـاري ♦ تفاهم‏نامـه هـا و قـراردادهـا ♦ حـق اختـراع، ايـده، امتيـازات انـحصـاري ♦ قواعد همكاري بيـن سازمـاني ♦ مقـررات‏زدايي 
  
سرمايه فكري و اقتصاد: 
احصاي سرمايه فكري ملي، منطقه‏اي و شهري ♦ خصوصي‏سازي، آزادسازي و انحصار‏زدايي ♦ سرمايه فكري و بازار سهام ♦ اقتصاد دانشي ♦ سرمايه فكري فرامـرزي ♦ سرمايه فكري و اقتصاد جهـاني ♦ مديريت مالي و سرمايه فكري 
  
سرمايه فكري و جامعه: 
سرمايـه فكـري و هويـت ♦ يـادگيـري تجـربي ♦ يادگيري مشاركتي ♦ چارچوب‏هاي فني اجتماعي ♦ مديريـت اخـلاق و فرهنـگ ♦ جـامعه‏ي دانشي ♦ نگاشت، تجزيه و تحليل و شناخت‏شناسي شبكه اجتماعي ♦ سرمايه فكري‏وفرهنگ‏هاي قومي و ملي ♦ سرمايه فكري و سياست‏هاي مـلـي نـوپردازي

نظرات