دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی

دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی

دومين همايش ملي ارتقاي توان داخلي با رويكرد نظام پيمانكاري

در دومين همايش ملي "ارتقاي توان داخلي؛ با رويكرد توسعه نظام پيمانكاري"، كه با حضور فعال مديران مهندسي و اجرايي از بخش هاي سياست گذاري، كارفرمايي، شركت هاي طراحي و مهندسي، پيمانكاران، سازندگان تأسيسات و تجهيزات و اساتيد دانشگاهي برگزار خواهد شد، اهداف ذيل دنبال مي شود:
- ارزيابي توان اجرايي پروژه هاي صنعتي و عمراني در كشور توسط پيمانكاران
- تعيين جايگاه نظام پيمانكاري در كشور
- تبيين نقش تمامي ذي نفعان در ارتقاي توان داخلي
- شناسايي الزامات افزايش حجم ساخت داخل
- بررسي چالش هاي توسعه پيمانكاري عمومي و فرعي
- شناسايي فاكتورهاي مؤثر در مديريت زنجيره تأمين
- بررسي سيستم‌هاي اجراي پروژه در كشور
- راهكارهاي صدور خدمات فني و مهندسي
- بررسي مزايا و معايب روش EPC در شرايط كنوني ايران
- انتقال تجارب و يافته هاي مديران و صاحبنظران نظام اجراي پروژه‌ها
- بررسي راهكارهاي ارتقاي قابليت هاي فني- مهندسي شركت هاي ايراني در اجراي پروژه ها
- شناسايي بخش هاي قابل رقابت در حوزه ساخت داخل با رويكرد افزايش صادرات خدمات فني- مهندسي
- افزايش تعاملات كارفرمايان، شركت هاي مهندسي و پيمانكاران به منظور افزايش سهم داخل در اجراي پروژه هاي كلان

محورهاي همايش
• سياست گذاري، شيوه هاي حمايتي و بسترسازي رشد شركت هاي داخلي
• شناسايي نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پيمانكاران ايراني
• استفاده از شرايط تحريم براي توسعه  توان پيمانكاران عمومي و فرعي
• اجراي اصل 44 قانون اساسي و تأثير آن بر ارتقاي توان داخلي
• مديريت زنجيره تأمين و تأثير آن بر توسعه سهم ساخت داخل
• نقش پيمانكاران عمومي در ارتقاي شركت هاي مشاور، سازنده، بهره بردار و خدماتي
• افزايش قدرت رقابت پذيري پيمانكاران عمومي و فرعي با رويكرد حضور در بازارهاي بين المللي
• تدوين و بومي سازي استانداردهاي موجود در اجراي پروژه هاي صنعتي و عمراني
• ايجاد و توسعه همكاري هاي استراتژيك، كنسرسيوم و جوينت ونچر در اجراي پروژه ها
• انتقال، توليد و مديريت دانش فني و تأثير آن بر روند بومي سازي
• جايگاه تشكل هاي صنفي در ارتقاي توان پيمانكاران داخلي
• بسترسازي فرهنگي، مشاركت اجتماعي و نقش رسانه ها در خودباوري و دستيابي به تكنولوژي هاي روز
• رويكردي نو به نظام تأمين مالي پروژه ها با هدف افزايش سطح مشاركت پيمانكاران داخلي در پروژه ها

نظرات