کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی

کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی

كنفرانس بين المللي حفاظت از تنوع زيستي و دانش سنتي

محور هاي كنفرانس:
1.حفاظت از اكوسيستم و تنوع زيستي و بهره برداري از منابع طبيعي
2.عوامل تخريب كننده اكوسيستم و تنوع زيستي
3.احيا اكوسيستم و تنوع زيستي تخريب شده
4.آموزه هاي زيست محيطي در اسلام، ساير مذاهب و دانش بومي
5.تنوع زيستي، توسعه پايدار و نسل هاي آينده


Subjects of the Conference:
1.Conservation of ecosystems and biodiversity and sustainable use of natural resources
2.Destructive factors of ecosystems and biodiversity
3.Restoration of ecosystems and biodiversity
4.Environmental ethics in Islam, various religions and indigenous knowledge
5.Biodiversity, sustainable development and human future generations

نظرات