اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

اولين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك

مقدمه
بشر در چند دهه اخير متوجه نياز به توسعه منابع پاك و تجديدپذير انرژي گشته است. بدين منظور هدف او كاهش شدت استفاده از انرژي همگام با توسعه منابع انرژي پاك بوده  و اميد بر اين است كه بتواند وابستگي اش را به سوخت هاي فسيلي قبل از  اتمام كامل اين منابع از بين ببرد مهمترين عوامل ترغيب در اين راستا، نه تنها از بين رفتن كامل منابع فسيلي بوده بلكه اثرات سوء زيست محيطي ناشي از كليه مراحل توليد، توزيع و مصرف اين سوخت نيز مي باشد و از اين روي است كه ويژگي پاك براي انرژي مطرح مي گردد.

روشن است كه بهره برداري از انرژي بدون اثرات سوء زيست محيطي امكان پذير نبوده و الزاماً واژه (پاك) با قيدي سبكتر براي حركت هايي است كه منجر به كاهش اين اثرات گردند.

هدف اين كنفرانس سالانه گردآوري و ارائه آخرين تحولات در تكنولوژي هاي فرآوري، توليد و ذخيره انرژي پاك بوده و به طور خاص، شامل مباحث مربوط به توزيع و بهينه سازي مصرف برق نيز مي باشد. برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي معرفي آخرين ابداعات و تحولات در ابزارهاي تحقيقاتي و تكنولوژي روز همراه با مسائل اقتصادي و سياسي در به كارگيري انرژي پاك از جمله برنامه هايي است كه طي برگزاري اين كنفرانس به انجام خواهند رسيد.

محورهاي همايش
فرآوري از منابع و توليد پاك انرژي
خورشيد
باد
امواج دريا
جزر و مد
گرماي زمين
توليدات پراكنده
ذخيره سازي انرژي
پيل سوختي
زيست توده
برقآبي
ترافيك
منابع مركب
بازيافت
توزيع و مصرف پاك انرژي
ريز شبكه
شبكه هاي هوشمند
سيستم هاي انرژي كارآمد
سوخت پاك
ساختمان هاي انرژي كارآمد
ساختمانهاي هوشمند
كاهش اثرات منفي بر محيط زيست
تجهيزات و مواد آلاينده مورد استفاده در صنعت برق
آلودگي نوري

نظرات