نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

محورهاي تخصصي همايش:
● ايده (خلق ايده، ثبت ايده، ارزيابي ايده، تشخيص فرصت، تجزيه و تحليل فرصت) ... 
● نقشه راه (فرآيند ترسيم نقشه راه، به روز نمودن نقشه راه، بكارگيري نقشه راه، نقشه راه علم و تكنولوژي، نقشه راه صنعت و نقشه راه شركت) ... 
● توسعه تكنولوژي و محصول (استراتژي تكنولوژي، ارزيابي چرخه عمر تكنولوژي و محصول، ارزيابي بازار تكنولوژي و محصول، ارزيابي زمان و هزينه توسعه تكنولوژي و محصول، برون سپاري توسعه تكنولوژي و محصول، مراحل توسعه تكنولوژي و محصول، نمونه سازي و تست ميداني) ... 
● مالكيت معنوي (استراتژي مالكيت معنوي، ثبت مالكيت معنوي، تحليل پتنت، سبد پتنت ، رصد نمودن پتنت هاي مورد علاقه رقبا) ... 
● بسته دانش فني (اجزاء دانش فني، اجزاء بسته دانش فني و قيمت گذاري دانش فني) ... 
● فن بازار ( جايگاه فن بازار، روش هاي بازاريابي دانش فني، قرارداد هاي واگذاري دانش فني، سناريوي هاي واگذاري دانش فني) ... 
● حمايت و تامين منابع مالي (سرمايه گذاري مخاطره پذير و حمايت هاي دولتي) ... 
● تجاري‌سازي (روش هاي تجاري سازي، فرآيند تجاري سازي، لانچ نمودن، نمونه هاي موفق تجاري سازي، نحوه ايجاد شركت هاي زايشي) ... 

نظرات